ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Σ.Α.

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 09:56

Αριθμ. Πρωτ. :  2175 - Αθήνα, 09.10.2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Α.»

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής (Ο.Σ.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., μετά από την από 25.09.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση  της επιμέλειας, σχεδιασμού, εκτύπωσης και αποστολής έξι (6) τευχών  του διμηνιαίου ενημερωτικού επιστημονικού εντύπου του Ο.Σ.Α. «Το Περιοδικό του Ο.Σ.Α.» σε ανάδοχο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των εκδόσεων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄,  με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται μέχρι το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η διάρκειά του ορίζεται για ένα (1) έτος από 01.01.2018 – 31.12.2018.
Ο διαγωνισμός διενεργείται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, στα γραφεία του Ο.Σ.Α., σε εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής στις 25 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

συνεχίζεται...

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, εδώ.

Διαβάστηκε 306 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:
« Νέο Οδοντιατρικό Κέντρο Πολεμικού Ναυτικού