ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 09:18

Αρ. Πρωτ.:1097, Αθήνα, 30.03.2017

Προς: Ε.Φ.Κ.Α.

Κοινοποίηση: Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Ο.Ο.

  Με τις διατάξεις του αρθρ. 7 παρ. 8 του ν. 982/79 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ να λάβουν προσαυξημένη σύνταξη, εφόσον επιλέξουν να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου μονοσυνταξιούχων, με ανάλογη καταβολή εισφορών – πλέον των εισφορών για την κύρια σύνταξη υγειονομικού – και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις άνω διατάξεις. Η ασφάλιση στον κλάδο μονοσυνταξιούχων ήταν προαιρετική.

  Στην περίπτωση που ασφαλισμένος δικαιωθεί σύνταξης – πλέον της κύριας σύνταξης υγειονομικού του ΤΣΑΥ – από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, επιστρέφονται άτοκα οι καταβληθείσες εισφορές στον κλάδο μονοσυνταξιούχων.

  Με δικαστικές αποφάσεις (αριθ. 2041/84 Ειρ. Αθ., 4045/86 ΠΠρ Αθ), κρίθηκε ότι ο ασφαλισμένος δικαιούται την επιστροφή των εισφορών που κατέβαλε στον κλάδο μονοσυνταξιούχων, με την υποβολή αίτησης διαγραφής του από τον κλάδο αυτό και χωρίς να ισχύουν οι προϋποθέσεις απονομής σύνταξης από άλλο φορέα ή το Δημόσιο, λόγω της προαιρετικότητας της καταβολής της πρόσθετης εισφοράς για τη μελλοντική προσαύξηση της σύνταξης του.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Σ.Α.Υ. με αποφάσεις του (817/2/86, 114/8/92) αποδέχθηκε τις άνω δικαστικές αποφάσεις και έκρινε ότι έχει γενική εφαρμογή σε όλους τους υγειονομικούς του κλάδου μονοσυνταξιούχων και σε όσους μελλοντικά θα ενταχθούν σ΄αυτόν.. Σε όσους από αυτούς ζητήσουν την διακοπή της ασφάλισης στον κλάδο αυτό, θα επιστρέφονται άτοκα οι ασφαλιστικές εισφορές μονοσυνταξιούχων που έχουν καταβάλλει.

  Οι άνω αποφάσεις ανακλήθηκαν, χωρίς νόμιμο έρεισμα, με την αριθ. 58/5/10.12.2009 απόφαση Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α., κατά το σκέλος που αφορούν στην επιστροφή εισφορών μονοσυνταξιούχων σε όσους διακόπτουν την υπαγωγή στην ασφάλιση αυτή, εξαιρουμένης της περίπτωσης που δικαιωθούν σύναξη από άλλο φορέα ή το Δημόσιο. Με την ίδια απόφαση κρίθηκε ότι οι εισφορές μονοσυνταξιούχων θα επιστρέφονται σε όσους έχουν υπαχθεί στην κατηγορία αυτή μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης αυτής. Με μεταγενέστερες αποφάσεις ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία η 04.01.2010.

Με την αριθ. 12/120/9/17.04.2013 Α.Δ.Ε. Υγειονομικών αποφασίστηκε:

1. Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 137 ν. 3655/2008 δικαιούνται επιστροφή εισφορών μονοσύνταξης τελευταίας 5ετίας.

2. Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων από 01.01.1980 (ημερομηνία έναρξης υπαγωγής στον κλάδο μονοσυνταξιούχων ) έως και την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 και έχουν υποβάλλει αίτηση διαγραφής μέχρι 30/12/2013 δικαιούνται επιστροφή εισφορών τελευταίας 20ετίας.

3. Για όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά την 31/12/2013 θα επιστρέφεται η τελευταία 5ετία.

4. Όσοι ασφαλισμένοι επιλέξουν να υπαχθούν στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων, από 04/01/2010 και μετά, δεν θα τους επιστραφούν οι καταβληθείσες εισφορές μονοσυνταξιούχου, διότι νομίμως καταβλήθηκαν. Μοναδική εξαίρεση επιστροφής όλων των εισφορών είναι όταν ο υγειονομικός δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο φορέα.

  Επίσης αποφασίστηκε να δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις που ζητούν συμψηφισμό των προς επιστροφή ποσών με τρέχουσες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να εξυπηρετούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολία να καταβάλλουν τα τρέχοντα.

  Σε κάθε περίπτωση, από την υποβολή αίτησης διακοπής στην ασφάλιση μονοσυνταξιούχων, οι υπηρεσίες του Τ.Σ.Α.Υ. και του Ε.Τ.Α.Α. στη συνέχεια, έπαυσαν να βεβαιώνουν και αναζητούν την εισφορά μονοσυνταξιούχων, όπως αποδεικνύεται και από τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα πληρωμής εισφορών.

  Με την αριθ. πρωτ. Φ 10043/οικ 31994/832/22.09.2016 εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ω8ΑΑ465Θ1Ω - 7ΤΕ) προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στον χρόνο ασφάλισης στον κλάδο μονοσυνταξιούχων μέχρι 31.12.2015 καταβάλλονται υποχρεωτικά. (Σημ: Από 01.01.2016 καταργήθηκε ο κλάδος μονοσυνταξιούχων Τ.Σ.Α.Υ.

  Από την εγκύκλιο αυτή δεν προκύπτει εξαίρεση από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών μέχρι 31.12.2015 των υγειονομικών που διέκοψαν την ασφάλιση στον κλάδο μονοσυνταξιούχων πριν την ημερομηνία αυτή.

  Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να συνεχιστεί η πάγια πρακτική του Ταμείου και να απαλλαγούν της υποχρεώσεως ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (και σχετικών προσαυξήσεων) στον κλάδο μονοσυνταξιούχων, οι υγειονομικοί που διέκοψαν με αίτηση τους την ασφάλιση στον κλάδο αυτό, από τον χρόνο υποβολής της αίτησης διακοπής της ασφάλισης μέχρι την 31.12.2015. Ως προς τις καταβληθείσες εισφορές αυτές πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, άλλως να συμψηφιστούν με εισφορές τους σε άλλους κλάδους ασφάλισης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ

Διαβάστηκε 1080 φορές