ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 15:27

  Μετά από παρέμβαση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής προωθήθηκε και ψηφίσθηκε νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, στο πλαίσιο της άσκησης της διοικητικής εποπτείας και του ελέγχου στα οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία, έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 13 και 17 του ΠΔ 84/2001 διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, όπως εκάστοτε ισχύουν (Αρθρο 85 παρ. 1 ν. 4472/2017)

  Με τον τρόπο αυτό επιλύθηκε μία εκκρεμότητα που υπήρχε από το 2012 σχετικά με τον φορέα που ήταν αρμόδιος για την επιβολή των άνω διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, μετά την περιέλευση στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της αρμοδιότητας για την χορήγηση των βεβαιώσεων λειτουργίας οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων. Η εκκρεμότητα αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων και προστίμων όλο αυτό το διάστημα.

  Σημειώνουμε ότι το άρθρο 13 του ΠΔ 84/2001 προβλέπει τις προϋποθέσεις διακοπής λειτουργίας και ανάκλησης της βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων, ενώ το άρθρο 17 του ΠΔ 84/2001 προβλέπει τις διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων, μεταξύ των οποίων και τη διακοπή της λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου και την επιβολή προστίμου 73.368,00 ευρώ στην περίπτωση λειτουργίας τους χωρίς νόμιμη βεβαίωση λειτουργίας.

Διαβάστηκε 641 φορές