ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ P.O.S.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 14:35

  Εκδόθηκε σήμερα εγκύκλιος με οδηγίες για την εφαρμογή της αριθ. 45231/20.04.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα.

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Επίσης, όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως, απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου.

Για το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου πιέστε εδώ.

Διαβάστηκε 281 φορές