ΑΣΚΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 15:00

ΑΣΚΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Πολλοί οδοντίατροι, μας θέτουν το ερώτημα, εάν είναι προς το συμφέρον τους, από φορολογική και ασφαλιστική άποψη, η ατομική άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος ή η συμμετοχή τους σε οδοντιατρική εταιρεία και στη δεύτερη περίπτωση, ποιος είναι ο ενδεδειγμένος εταιρικός τύπος.

Παραθέτουμε τα ισχύοντα, μέχρι σήμερα, φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα, έτσι ώστε ο κάθε οδοντίατρος, ο οποίος γνωρίζει τα οικονομικά του στοιχεία, να μπορεί να κρίνει ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή για τη δική του περίπτωση, με βάση τα άνω κριτήρια.

Α. Συμμετοχή σε εταιρεία (ανεξάρτητα νομικής μορφής)

• Φόρος: 29% επί των εταιρικών κερδών

• Προκαταβολή φόρου: 100% (την πρώτη τριετία 50%)

• Τέλος επιτηδεύματος: 1.000 ευρώ

• Εισφορά αλληλεγγύης: Στα φυσικά πρόσωπα – εταίρους επί του διανεμόμενου κέρδους μετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου και στο σύνολο των εισοδημάτων τους.

• Ειδικά για ΙΚΕ, ΕΠΕ & ΑΕ:

- Βιβλία Γ΄κατηγορίας. Τήρηση Ταμείου.

- Φόρος 15% στη διανομή των κερδών. Μη υποχρεωτική διανομή κερδών στη χρήση.

• Υποχρέωση ασφάλισης:

 Σε ΟΕ/ΕΕ: όλοι οι εταίροι. Υποχρεωτική διανομή κερδών (μετά τον φόρο) στη χρήση, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία. Ασφαλιστικές εισφορές επί διανεμόμενου κέρδους.

 Σε ΙΚΕ: μόνο ο διαχειριστής. Σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ ο μόνος εταίρος ανεξάρτητα από το εάν είναι διαχειριστής ή όχι. Σε περίπτωση που εταίρος παρέχει υπηρεσίες στην εταιρεία δημιουργείται υποχρέωση ασφάλισης λόγω της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 Σε ΕΠΕ: όλοι οι εταίροι.

 Σε ΑΕ: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατέχουν ποσοστό άνω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου . Σε περίπτωση που μέτοχος παρέχει υπηρεσίες στην εταιρεία δημιουργείται υποχρέωση ασφάλισης λόγω της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Β. Ατομική δραστηριότητα (ελεύθερος επαγγελματίας)

• Φόρος: Με την κλίμακα των μισθωτών χωρίς αφορολόγητο, επί του εισοδήματος – ατομικό επάγγελμα, μισθοί, συντάξεις (μέχρι 20.000 ευρώ 22%, 20.000-30.000 ευρώ 29%, 30.000-40.000 ευρώ 37%, 40.000 και άνω 45%). Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα για τις πρώτες τρείς (3) χρήσεις είναι μέχρι 10.000 ευρώ, η φορολόγηση ανέρχεται στο μισό (11%).

• Προκαταβολή φόρου: 100%.

• Τέλος επιτηδεύματος: 650 ευρώ (μετά την πενταετία).

• Εισφορά αλληλεγγύης: Επί του συνόλου των εισοδημάτων.

• Ασφαλιστικές εισφορές: Επί του φορολογητέου εισοδήματος που υπόκειται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Σημειώνουμε ότι η απόφαση για τη συμμετοχή ή μη σε μία εταιρεία (και η επιλογή του εταιρικού τύπου), προϋποθέτει και την στάθμιση και άλλων παραμέτρων, όπως η κουλτούρα και η ανάγκη για συνεργασία, το προσδοκώμενο όφελος από την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών ή από οικονομίες κλίμακος, η δυνατότητα της χρήσης εταιρικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, η δυνατότητα μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου, χωρίς μεταβολή στο πρόσωπο της εταιρείας, η έκταση της ευθύνης των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους.

Διαβάστηκε 902 φορές