Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 00:00

Περιοχές ευθύνης του Ο.Σ.Α.

Στον χάρτη που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τους Δήμους και τις περιοχές ευθύνης του Ο.Σ.Α.
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 11:45

Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Σημείωση:- Δόθηκε Νέα παράταση προθεσμίας εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν 4025/2011 που αναφέρεται στη χορήγηση των αδειών ασκήσεως οδοντιάτρων από την Ε.Ο.Ο. Οι άδειες θα εξακολουθούν να εκδίδονται από…

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013 00:00

Εγγραφή στον Σύλλογο

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής είναι τα ακόλουθα:

1α.  Για πτυχιούχους από Ελληνικά Πανεπιστήμια:

αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από τη σχολή.

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013 00:00

Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου

Εδώ θα μάθετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια καταλληλότητας του ακτινογραφικού είναι τα κάτωθι:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ-Οδ (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟ – ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4316/2014, αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και ανανέωση της ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών εργαστηρίων κατηγορίας Χ-Οδ είναι ο οικείος Οδοντιατρικός Σύλλογος,…